ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

B3
On Air Publishing BV
Nijverheidsstraat 12
8210 Zedelgem
tel: 0032 471 30 11 31
email:
schilderwerken@b3afwerking.be 
contact@b3afwerking.be

ondernemingsnummer: BE 0720.937.058

Iedere overeenkomst met B3 wordt beheerst door onderstaande bindende algemene voorwaarden en word geacht door de opdrachtgever te zijn nagelezen. Doormiddel van ondertekening van elke overeenkomst met B3 worden de algemene voorwaarden geacht te zijn aanvaard zoals hieronder omschreven.

Enkel bijzondere, door de partijen uitdrukkelijk overeengekomen en van de algemene voorwaarden afwijkende bedingen hebben voorrang op de algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

Een prijsofferte is slechts twee maand geldig. Prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Bij goedkeuring der offerte en vóór aanvang van de werkzaamheden dient een aanbetaling van het totaalbedrag als voorschot te worden betaald. Deze aanbetaling kan variëren volgens grootorde en opdracht. Er kunnen tussentijdse facturen worden opgemaakt bij aanvang en tijdens de werken.

Alle uitgevoerde werken of geleverde materialen worden, tenzij anders vermeld, wekelijks gefactureerd. De definitieve afrekening gebeurt op het einde van de werken. Facturen zijn steeds onmiddellijk te betalen binnen de 5 kalenderdagen.

De kleuren moeten gekozen worden vooraleer de eerste laag wordt geplaatst. Wordt de kleur toch verandert en er hiervoor een bijkomende laag moet worden aangebracht, wordt deze aan de offerte toegevoegd. Indien in een kamer aanvankelijk slechts één kleur is voorzien, maar deze naderhand in verschillende kleuren werd veranderd, wordt de offerte overeenkomstig verhoogd.

B3 behoudt zich het recht voor het werk, geheel dan wel ten dele, in onderaanneming te laten uitvoeren.

Iedere wijziging van de planning door de opdrachtgever heeft tot gevolg dat de uitvoering van andere opdrachten door

B3 voorrang heeft op de opdracht in kwestie.

Op de opdrachtgever rust de plicht de werkzaamheden mogelijk te maken, waaronder ervoor te zorgen dat de werkplaats net genoeg is opdat een verzorgde uitvoering van de werken mogelijk is.

Voor de aanvang van de werken moet het gebouw glasdicht en beschermd zijn tegen vochtigheid, temperatuurwisselingen en wind. Kosten om een binnentemperatuur te bereiken van 10°C zijn ten laste van de opdrachtgever.

De opdrachtgever voorziet aansluiting aan water en elektriciteit.

De opdrachtgever stelt een voldoende grote en afsluitbare ruimte ter beschikking voor het opbergen van materiaal gedurende de looptijd van de werken.

Diefstal, verlies of beschadiging op de werf is ten laste van de opdrachtgever.

Laat de staat van de werf niet toe om op de voorziene begindatum te beginnen, zullen de verloren uren en gemaakte verplaatsingskosten worden aangerekend. Dit geldt tevens wanneer de werken niet vlot kunnen worden uitgeoefend door hinder van andere aannemingen.

Zijn herstellingen of andere werken nodig vóór of tijdens de werken, worden deze uitgevoerd door B3 en voor rekening van de opdrachtgever.

De offerte behelst niet het wegnemen van afval van het werk van andere ambachten, noch het reinigen van te schilderen ondergronden die op abnormale wijze door anderen bevuild of beschadigd werden. Is voorafgaande reiniging noodzakelijk, wordt dit uitgevoerd in eigen beheer met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever en voor diens rekening.

Eist de opdrachtgever dat op onvoldoende droge muren geschilderd zal worden, wordt dit gedaan op zijn verantwoordelijk, nadat B3 voorbehoud heeft gemaakt en de opdrachtgever de opdracht heeft bevestigd.

Onvoorzienbare omstandigheden van materiële of technische aard, zoals het herstellen van loszittend pleisterwerk na het verwijderen van behangpapier, zullen als meerprijs worden aangerekend.

Alle schade aan het schilderwerk die niet veroorzaakt werd door B3, zal voor rekening van de opdrachtgever worden hersteld of herbegonnen.

De opdrachtgever heeft, overeenkomstig artikel 1794 Burgerlijk Wetboek, ten allen tijde het recht ten dele of geheel de overeenkomst op te zeggen. Desgevallend is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten belope van het reeds betaalde voorschot en met een minimum van 35% van de totaalprijs.

Indien de opdrachtgever met of zonder toelating materiaal gebruikt dat toebehoort aan B3, kan laatstgenoemde niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan of schade die hierdoor is ontstaan.

B3 is niet aansprakelijk voor een slecht resultaat ten gevolge van verborgen gebreken, een gebrekkige ondergrond of voorbereidende schilderwerken die niet door hem zouden aangebracht zijn, zoals een eerste laag op timmerwerken en radiatoren door de producent daarvan, de door de schrijnwerker geplaatste laag op hout, aangebrachte pleisterwerken, etc.

Indien de opdrachtgever een grondstof van een bepaalde kwaliteit of van een duidelijk omschreven oorsprong of type zou opleggen, een werkwijze zou voorschrijven, desondanks het schriftelijk en gemotiveerde voorbehoud van B3, is deze laatste ontslagen van alle verantwoordelijkheid voor schade die daaruit zou voorkomen.

Lichte schakering- of samenstellingsverschillen kunnen bestaan tussen het monster en de uitvoering.

Klachten moeten binnen de 5 kalenderdagen na de beëindiging van het werk, gemotiveerd en per aangetekend schrijven meegedeeld worden om aanvaardbaar te zijn. Protest der werken of der factuur via email zal niet worden aanvaard als geldig.

1) Betaling

Tenzij anders overeengekomen, wordt de prijs van de werken gefactureerd overeenkomstig met de uitvoering ervan. de BTW, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn ten laste van de medecontractant. Er wordt minimum 35 % van het algemeen totaal betaald voor de aanvang van de werken, voorchotpercentage kan variëren volgens opdracht en grootorde,eventuele tussentijdse facturen kunnen worden opgesteld. Bij het niet tijdig betalen van de tussentijdse facturen is  B3 gerechtigd de werken volledig stil te leggen tot gehele betaling van de openstaande facturen en de opdracht te beeïndigen zonder bijkomende schadevergoedingen en verplichtingen ten zijne laste.  Het resterend saldo van onze facturen moeten betaald worden binnen de termijn van vijf dagen na hun verzending, anders zullen wij genoodzaakt zijn om interesten aan te rekenen op de verschuldigde sommen. De intresten zijn automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur. De interestvoet daarvoor bedraagt 10% van het nog te betalen bedrag per jaar en een schadevergoeding op het volledige factuurbedrag van 10% met een minimum van 125 €.

2) Prijsherziening

Zelfs in geval van een absoluut forfait, en ongeacht of de werken uitgevoerd worden door ons of voor onze rekening, leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport, en elke nieuwe belasting of heffing tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betreffende facturering.

3) Onvoorziene omstandigheden

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren, en die onvermijdelijk zijn, die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Toeval of overmacht geeft ons het recht gedeeltelijk of volledig de uitvoering van het hele of een deel van het contract op te schorten, zonder om het even welk soort vergoeding. Bij toepassing van onderhavig artikel worden beschouwd als of gelijkgesteld met overmacht, inzonderheid: oorlog, mobilisatie, staat van belegering, opstand, onlusten op de openbare weg, blokkades, contingentering, gedeeltelijke of algemene stakingen -van sociale, politieke of andere oorsprong-legale of wilde, lock-out, epidemie, staat van quarantaine, slechte weersomstandigheden -die al dan niet worden beschouwd als nationale ramp-, brand, explosie, overstroming, vernieling van machines, in België of in het buitenland, in de fabrieken van onze leveranciers of bij alle andere van deze laatsten, met ernstige invloed op de vervaardiging, de voorraad, de behandeling of het transport van de koopwaar of van grondstoffen noodzakelijk voor hun fabricatie. Ze geven de aannemer het recht de herziening of de ontbinding van de overeenkomst te vragen. Indien zij de aannemer dwingen de werken te onderbreken, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd nodig voor het weer opstarten van de werken. Bij een volledige schorsing door de opdrachtgever na ondertekening van de offerte zal een bovenop het reeds betaalde voorschot een schadevergoeding van 10% van deze offerte aangerekend worden met een minimum van 250 €.

4) Wijziging en bijkomende werken

Zelfs in geval van een absoluut forfait mogen de wijzigende of bijkomende werken die bevolen worden door de opdrachtgever en de bepaling van de ervoor verschuldigde prijs worden bewezen met alle middelen van recht, inbegrepen onze eventuele orderbevestiging. Meerwerken uit te voeren door B3 of één van zijn onderaannemers worden integraal aangerekend hetzij via forfait prijzen, hetzij in regie, dit bij eindfacturatie.

5) Werkdagen en uitvoeringstermijn

Als werkdagen worden niet aangerekend, de zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatiedagen, en de dagen waarvoor weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende tenminste vier uur onmogelijk maken of zouden maken.

8) Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen en materialen blijven eigendom van B3 tot volledige betaling der facturen. Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die, geleverd werden in het kader van deze overeenkomst, onze eigendommen en is de klant er slechts houder van. Wij mogen ze zonder toestemming van de klant weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt, en de eigendom gaat over wanneer de klant al zijn schulden aan ons gedelgd heeft.

Bij een beroep op het recht op terugneming mogen wij de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van onze schade. In geval wij dit beroep uitoefenen per aangetekend schrijven wordt de klant geacht hiervan kennis te hebben op de tweede werkdag na de verzending ervan.

9) Geschillen

Voor de geschillen inzake de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie zijn uitsluitend de rechtbanken van de woonplaats van de aannemer bevoegd.

Partijen komen overeen om geschillen bij voorkeur in der minne te regelen.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing.